Ylä-Savon paikallismuseoiden kehittämishanke

Hankkeen rahoittajat, hallinnoija ja toteutus


Ylä-Savon paikallismuseoiden kehittämishankkeita on hallinnoinut Halosten Museosäätiö.
Hanketta ovat tukeneet Museovirasto, Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto ja Opetus- ja kulttuuriministeriö. Ylä-Savon paikallismuseoiden kehittämishankkeen kautta on tuettu Ylä-Savon museotoimijoita ja jaettu hankkeen tuloksia vapaasti kaikkien museotoimijoiden käyttöön mm. näiden sivujen kautta. Hanke on toteutettu kolmessa vaiheessa:

Hankkeen ensimmäisen vaiheen (1.6. - 31.12.2014) rahoittajana toimi Museovirasto.
Rahoitusmuoto: Avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin.

Hankkeen toisen vaiheen (1.2. - 31.7.2015) rahoittajana toimi Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto. Rahoitusmuoto: Juhlavuoden apuraha.Hankkeen kolmannen vaiheen (22.6.-31.12.2015) rahoittajana on Opetus- ja kulttuuriministeriö. Rahoitusmuoto: Avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden työllisyyttä edistäviin hankkeisiin.

Rahoittajan tavoitteet tämän rahoituskanavan hankkeille: Museoiden kokoelmien hallinnan ja hoidon parantamiseen, sisältöjen ja palveluiden kehittämiseen sekä markkinoinnin ja viestinnän sekä osaamisen kehittämiseen. Tuen tavoitteena on parantaa valtionosuutta saavien laitosten edellytyksiä työllistää alan henkilöstöä sekä edistää myös tulevaisuudessa työllisyyttä. Tuen avulla voidaan myös edistää yhteistyötä kulttuurilaitosten kesken, eri taiteen- ja toimialojen välillä sekä verkostoitumista yhteisöjen ja yritysten kanssa. 
Hankkeen kolmannen vaiheen loppuraportti


Hankkeen tavoitteita


Ylä-Savon paikallismuseoiden kehittämishankkeiden perustana on Opetus- ja kulttuuriministeriön Rakkaudesta kulttuuriperintöön -raportti vuodelta 2012:


Ulkopuolista rahoitusta hakemalla haluttiin tuoda raportin tavoitteita Ylä-Savon museokenttään. Erityisesti raportin tavoitteista valittiin ne, joissa paikallisesti pystytään vaikuttamaan.

Tallennusvastuualueet ja kokoelmapolitiikan linjaukset

Museoammatillisesta näkökulmasta kiireellisimmältä perustehtävältä vaikutti tallennusvastuualueista ja kokoelmapolitiikasta sopiminen. Suurimmalla osalla paikallismuseoista kokoelma koostuu pääosin 1900-luvun alkupuolelle ulottuvasta maatalousesineistöstä. Tallennusvastuualueiden jakaminen teemoittain sekä yläsavolaisten paikallismuseoiden kesken että maakuntamuseon suuntaan oli perusedellytys suunnitelmalliselle tallennustyölle ja nykyaikaan asti ulottuvalle historianäkemykselle.

Museot oppimisympäristöinä

Ylä-Savon kunnissa on valmisteltu kulttuurikasvatusohjelmia, jonka osana pyritään tuomaan esille koulujen arkiympäristöstä ja lähialueilta löytyviä oppimisympäristöjä. Museot ovat jo sinällään mielenkiintoisia käyntikohteita mutta niiden sisällöstä pystytään rakentamaan museopedagogisella osaamisella laadukkaita ja monipuolisia oppimisympäristöjä. Näin niiden arvo arjessa tulee esille entistä paremmin ja kulttuuriperintöaineistoja ja -alueita pystytään hyödyntämään ja avaamaan monipuolisesti erilaisille oppijoille.  

Meijän museoposti

Kesällä 2013 koottiin alueen kunnallisissa museoissa kesäkaudella tai määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevistä museoammattilaisista oma sähköpostilistana toimiva verkkotyöyhteisö. Tavoitteena oli muodostaa kontakteja kollegoihin usein melko yksinäisessä työssä. Menettelyä vakiinnutettiin niin, että museoiden aukiolokaudella työskentelevät voivat yhdessä kehittää alueen museotoimintoja ja löytää ratkaisuja museotyön arjen ongelmiin. Alueellisen ja paikallisen verkostoitumisen ja uusien kumppanuuksien kautta kehitettiin museoiden välistä yhteistyötä. Meijän museoposti -verkkotyöyhteisö siirrettiin Facebook -alustalle keväällä 2015 ja se toimii pysyvästi alueen museoiden kehittämistyökaluna.

Museot perinnetoimijoiden keskuksina

Paikallismuseotoimijoiden haasteet liittyvät usein siihen, että pitkään toimineet aktiivit alkavat väsyä tai ikääntyä. Työ saattaa kasautua harvojen harteille. Uudentyyppisen yhteisöllisen toiminnan kehittäminen ja lisääminen voisi muokata paikallismuseoita uusiin suuntiin. Erityisesti kuntien hallinnoimia museoita voidaan kehittää alustaksi, jolla paikalliset perinnetoimijat saavat olla monipuolisesti esillä erilaisin tapahtumin ja toiminnoin. Tämä mahdollistaisi myös uudentyyppisten, aiempaa asiakaslähtöisemmän palveluiden suunnittelun, kokeilun ja toteuttamisen.

Kestävien ylläpitomallien löytäminen

Hankkeiden avulla etsittiin museotoiminnalle kestäviä ylläpitomalleja.

Museorakennusten hoidon ja turvallisuuden parantaminen

Kannustetaan paikallismuseoita aktiivisuuteen ja yhteistyöhön alueellisten rahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä. Lisäksi neuvottiin museotoimijoita mm. tapahtumien järjestämiseen ja kiinteistöjen turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Vapaaehtoistyön tukeminen ja kehittäminen

Kannustettiin ja tuettiin paikallismuseoiden toiminnan ja hoidon suunnitelmallisuutta (museon toiminnan kehittämissuunnitelmat ja rakennusten hoito- ja korjaussuunnitelmat). Kehittämään kaikille avoimia työkaluja paikallismuseoiden verkkonäkyvyyden ja tiedonvälityksen tueksi. Kannustettiin paikallismuseoita aktiivisuuteen kulttuuri-, matkailu- ja hyvinvointipalveluiden tuottamiseen mahdollisuuksiensa ja oman kiinnostuksensa mukaan. Selvitettiin yhdessä matkailualan toimijoiden kanssa paikallismuseoiden mahdollisuutta osallistua kulttuurimatkailukoulutukseen ja kulttuurimatkailun laatutyökalujen käyttöön.

Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet Ylä-Savon alueella toimivat museot ja perinnetoimijat.